UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

„NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVAГосударственный медицинский и фармацевтический университет

им. Николае Тестемицану Республики Молдова        

Calitate, excelență, performanță!


Medicina reprezintă o investiție pe termen lung. Este garanția unui viitor la care visezi, poate, de mic copil ca mai apoi să optezi pentru una dintre specialitățile medicale, având misiunea de a ocroti sănătatea oamenilor. Societatea conștientizează, mai mult ca niciodată, valoarea și necesitatea stringentă a acestor profesii nobile și faptul că lucrătorii medicali sunt indispensabili și suprasolicitați în întreaga lume.

Качество, инновация и совершенство!


Медицина – это долгосрочная инвестиция. Это гарантия будущего, о котором вы, может быть, мечтаете с детства и для которого вы твердо решили выбрать одну из медицинских специальностей, миссией которой является защита здоровья людей. Общество более чем когда-либо осознает ценность и настоятельную необходимость этих благородных профессий и тот факт, что медицинские работники незаменимы во всем мире.

Oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023:
На 2022-2023 учебный год университет предлагает:
Studii superioare de licență (4 ani) la specialitățile/programele:

Высшее медицинское образование лиценциатура (4 года) по специальностям/программам:

Optometrie (4 ani)

Оптометрия (4 года)

Asistență medicală generală (4 ani)

Общее cестринское дело (4 года)

Sănătate publică (4 ani)

Общественное здравоохранение

(4 года)

Tehnologie radiologică (4 ani)

Технологическая радиология (4 года)

Fiziokinetoterapie și reabilitare

Физиокинетотерапия и реабилитация

Studii superioare integrate la specialitățile/programele:


Высшее медицинское и фармацевтическое интегрированное образование по специальностям/программам:

Medicină (6 ani)

Медицина (6 лет)

Stomatologie (5 ani)

Стоматология (5 лет)

Farmacie (5 ani)

Фармация (5 лет)

Studii superioare de master (2 ani) la specialitățile/programele:


Магистратура (2 года) по специальностям/ программам:

Management în sănătate publică

Менеджмент общественного здравоохранения

Tehnologii moleculare în sănătate (master științific)

Молекулярные технологии в области здоровья

Nutriție umană

Нутрициология

Optometrie clinică 

Клиническая оптометрия

Sănătate mintală publică

Общественное психическое здоровье

  • Toate programele de studii ale USMF „Nicolae Testemițanu” sunt acreditate și autorizate la nivel național. Totodată, programul Stomatologie a fost acreditat și de Consiliul Dentar din California, SUA. În iunie 2019, USMF „Nicolae Testemițanu” a fost acreditată internațional conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală.

  • Procesul de instruire se desfășoară în patru limbi: română, engleză, rusă și franceză, și este asigurat de cca 1200 de cadre științifico-didactice (academicieni, doctori habilitați și doctori în științe) și didactice.
  • Все учебные программы были аккредитованы на национальном уровне, а в 2019 году важнейшим достижением университета стало получение международной аккредитации в соответствии со стандартами Всемирной федерации медицинского образования. Кроме того, программа курса «Стоматология» была аккредитована Калифорнийским стоматологическим советом, США.

  • Обучение ведётся на четырех языках: румынском, английском, русском и французском, и обеспечивается около 1200 преподавателями (академики, кандидаты и доктора наук).

ACTELE NECESARE

1

cererea de înscriere la concursul de admitere;

2

actul de studii, în original, cu anexa respectivă și o copie a acestora (absolvenţii liceelor din România și alte state, promoţia anului admiterii, pot depune certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);

3

4 fotografii 3 x 4 cm de tip buletin;

4

diplome obţinute la concursurile şcolare republicane sau internaţionale la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri, olimpiade, expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;

5

certificatul de naştere al candidatului sau al unuia dintre părinţi, pentru reprezentanţii diasporei moldoveneşti de peste hotare;

6

deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, vor prezenta adeverinţa privind modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), pentru toată perioada de studii, cu descifrare pentru fiecare an, eliberată de instituția de învățământ superior, care au absolvit-o.

7

buletinul de identitate (paşaportul), în original şi 3 copii;

8

livretul militar sau adeverinţa de premilitar (pentru persoanele supuse militar).

Universitatea oferă condiții optime de studii și cercetare:

aule și săli dotate cu echipamente performante, centre și laboratoare de cercetare utilate modern, peste 2000 de locuri de trai în cămine, cantine, două complexuri sportive și un teren sportiv în aer liber, zone de recreere cu Wi-Fi gratuit ș.a.

Un rol important în pregătirea specialiștilor îl are Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, unde studenții își dezvoltă competențe de comunicare cu pacienții şi își formează abilități practice cu ajutorul unor simulatoare de fidelitate înaltă.
Университет предлагает оптимальные условия для учебы и научных исследований:

аудитории и кабинеты, оснащенные самым современным оборудованием, научно-исследовательские лаборатории; более 2000 мест для проживания в благоустроенных общежитиях, кафе, два спортивных комплекса и открытые спортивные площадки, зоны отдыха с бесплатным Wi-Fi и многое другое.

Важную роль в формировании будущих врачей имеет Университетский центр симуляции в медицинском образовании, где будущие врачи приобретают навыки общения с пациентами и практические навыки с помощью высокоточных симуляторов.
  • Activitatea practică a studenților se desfășoară în 95 de clinici universitare, amplasate în instituții medicale republicane și municipale. Grație parteneriatelor externe, studenții beneficiază de diverse programe internaționale de mobilitate academică, fapt ce permite efectuarea stagiilor în instituții și clinici medicale de peste hotare.

  • Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității (http://library.usmf.md/) îți oferă servicii moderne: acces la resurse documentare prin împrumut de publicații la domiciliu și în 3 săli de lectură, precum și în săli pentru lucru în grup, dar și acces la baze de date și programe interactive în cinci centre de informare.
  • Клиническое обучение студентов проходит в 95 университетских клиниках, расположенных в республиканских и муниципальных медицинских учреждениях. Университет является партнером различных программ международной академической мобильности, что позволяет студентам проходить стажировки в зарубежных университетах и медицинских центрах.

  • Научная медицинская библиотека (http://library.usmf.md/) предлагает современные информационные услуги: доступ к ресурсам путем выдачи публикаций на дому и в трех читальных залах, а также доступ к базам данных и интерактивным программам в пяти информационных центрах.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității
Avantajele noastre
Наши преимущества
Este unica universitate din țară ce formează specialiști cu studii superioare pentru sistemul național de sănătate și pentru alte state. 

Готовит специалистов с высшим образованием для национальной системы здравоохранения и для других государств. 
Are o experiență de 76 de ani în instruirea a peste 47 de mii de medici și farmaciști.

Имеет 76-летний опыт обучения более 47 000 врачей и фармацевтов.
Este una dintre cele mai prestigioase universități din republică ce îți formează studii de calitate europeană, fiind acreditată instituțional conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală.

Является одним из самых престижных вузов республики, предлагающим обучение европейского качества, получившим международную аккредитацию по стандартам Всемирной федерации медицинского образования.
Oferă condiții excelente de studii, cercetare și de cazare.

Предлагает отличные условия для учебы, исследований и проживания.
Creează numeroase posibilități de afirmare și dezvoltare profesională și personală. 

Создает многочисленные возможности для самоутверждения и профессионального и личностного развития, программы академической мобильности.

Te invităm să-ți creezi viitorul la USMF Nicolae Testemițanu.

Призываем создать свое будущее в Университетe
им. Николаe Тестемицану – единственном в стране вузе.

Actualmente, la Universitate învață 5700 de studenţi din Republica Moldova şi din alte 35 de ţări ale lumii. Aici îți vei trăi frumos anii de studenție devenind membru al Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină!

В настоящее время в университете обучаются 5700 студентов – граждане Республики Молдова и 35 стран мира. Вы сможете насладиться очарованием студенческой жизни, вступив в ряды Ассоциации студентов и резидентов в области медицины.

Vino la USMF „Nicolae Testemițanu” să-ți realizezi visul!


Осуществите свою мечту в Университете им. Николаe Тестемицану! 

Adresa:
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău

Telefon: 022 242 391, 022 205 153
Email: admiterea@usmf.md

Pentru mai multe informații, accesează site-ul admitere.usmf.md
și pagina
https://www.facebook.com/usmf.md/
Adresa:
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău

Telefon: 022 242 391, 022 205 153
Email: admiterea@usmf.md

Pentru mai multe informații, accesează site-ul https://admitere.usmf.md
și pagina https://www.facebook.com/usmf.md/
Adresa:
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău

Telefon: 022 242 391, 022 205 153
Email: admiterea@usmf.md

Pentru mai multe informații, accesează site-ul https://admitere.usmf.md
și pagina https://www.facebook.com/usmf.md/
Adresa:
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău

Telefon: 022 242 391, 022 205 153
Email: admiterea@usmf.md

Pentru mai multe informații, accesează site-ul https://admitere.usmf.md
și pagina https://www.facebook.com/usmf.md/